Medewerkers

Uw kind(eren) wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde leidsters, eventueel ondersteund door een stagiaire, oproepkracht of vrijwilliger.

De pedagogisch medewerksters hebben minimaal een kindgerichte MBO- opleiding. Er wordt gewerkt volgend de richtlijnen van de CAO- Kinderopvang.

De kennis en deskundigheid van onze leidsters is up to date daar zij met regelmaat bijgeschoold worden. De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan ontvangt u van ons in ons informatiepakket en kunt u eventueel nog opvragen bij de leidsters of nalezen op onze website. Dit pedagogisch beleid is verder uitgewerkt in specifieke werkplannen voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO. In de werkplannen staan de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de pedagogisch medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven. Ook deze werkplannen zijn een onderdeel van ons informatiepakket en zijn tevens op te vragen bij de leidster van uw kind.

Stagiaires
Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om het praktijkgedeelte hun opleiding uit te voeren. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het kindercentrum, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. Het zijn leerlingen van de beroeps opleidende leerweg (BOL) opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of niveau 4 of leerlingen die een maatschappelijke stage moeten volgen. De stagiaires lopen mee op de groepen en worden te allen tijde boventallig ingezet.