Oudercommissie

Kinderopvang De Koekenbieren heeft voor beide locaties een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie.

De commissie bestaat uit minimaal drie leden. Minimaal twee maal per jaar komt de oudercommissie bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. Volgens het reglement Oudercommissie betreft dit het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, tariefstelling op hoofdlijnen en spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten. Informatie vanuit de ouderdommissie en wie de leden zijn van de oudercommissie is hieronder terug te vinden en ook op de locaties op het prikbord in de hal.
Het kan voorkomen dat de oudercommissie(s) als zodanig een klacht hebben over de gang van zaken bij De Koekenbieren. Klachten van de oudercommissies kunnen worden voorgelegd bij de oudercommissieklachtencommissie van de ZCKK.

De BSO heeft een oudercommissie thans bestaand uit 3 leden. De oudercommissie van de BSO heeft een centraal e-mailadres (zie onder). Er wordt tenminste twee maal per jaar overleg gevoerd tussen Peggy en Daniëlle en de oudercommissie. De oudercommissie kan ook onderling vergaderen. In de vergaderingen kunnen allerlei onderwerpen op de agenda staan zoals beleidsveranderingen, organisatieveranderingen, pedagogische zaken, prijsveranderingen en activiteiten. De leden van de oudercommissie ondersteunen ook activiteiten als festiviteiten en thema-avonden.

Samenstelling oudercommissie BSO:
Voorzitter: Francis Tevreden
Secretaris: Heidi Ettema
Penningmeester: Maike de Koning

Contactgegevens secretariaat: oc.bsodekoekenbieren@gmail.com.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.