Pedagogisch beleid

Uitgangspunt bij het pedagogisch beleid van De Koekenbieren is een algemeen beleid met visie en doelstellingen die voor alle leeftijdsgroepen van toepassing zijn. Er is geen aparte opsplitsing gemaakt in leeftijdscategorieën: accenten kunnen verschillen, de grote lijn is gelijk. Dit pedagogisch beleid heeft betrekking zowel op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal als de buitenschoolse opvang. Het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u bij ons opvragen.

‘Hoe we tegen kinderen aan kijken, ‘wat we belangrijk vinden voor kinderen en wat ze nodig
hebben’, ‘hoe doen we dat’, ‘waarom doen we dat zo?’, zijn vragen waar het pedagogisch beleid
een antwoord op wil geven. Vaak globaal, soms meer in detail. Medewerkers moeten er richting en inspiratie voor hun pedagogisch handelen aan kunnen ontlenen, ouders moeten een duidelijk beeld krijgen van wie De Koekenbieren is, wat de pedagogische visie is en wat zij op basis daarvan kunnen verwachten m.b.t. het pedagogisch handelen op het kindercentrum.

Ieder onderdeel van De Koekenbieren heeft, gebaseerd op dit algemene beleid, een pedagogisch werkplan, waarin meer specifiek de invulling in de praktijk is terug te vinden van dit beleid op dat kindercentrum. 

Klik hier voor het Pedagogisch Werkplan

KDV De Koekenbieren