Klachtenprocedure

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek met betrokkenen lost gelukkig veel op. Indien echter een goed gesprek niet voldoende is of de klacht wordt volgens de klager onvoldoende serieus genomen, dan kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de klachtenprocedure. Deze is ter inzage op de locatie aanwezig (de interne klachtenprocedure). Bij klachten over de dagelijkse gang van zaken wordt men verzocht contact op te nemen met de verantwoordelijke leidster of met Peggy of Daniëlle.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht en wij niet samen met u tot een oplossing kunnen komen kan uw klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

De klager heeft in uitzonderingsgevallen het recht haar klacht rechtstreeks aan de Geschillencommissie voor te leggen. Klikt u hier voor het reglement van de Geschillencommissie.